Honorujemy płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard, Maestro – w zakresie wynagrodzenia notariusza, tj. taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).

Credit cards

Tzw. "opłaty państwowe", tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe pobierane są jedynie w gotówce.

Taksa notarialna

Notariusz za dokonane czynności pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną), zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o 23% podatku od towarów i usług (VAT).

Podatki

Poza taksą notarialną notariusz - jako płatnik - pobiera podatki, a następnie odprowadza je do właściwego Urzędu Skarbowego, są to:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (m.in. w zakresie umów sprzedaży, zamiany, spółki, ustanowienia hipoteki, i in.),
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.07.1983 roku o podatku od spadków i darowizn (w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie).

Okoliczność, czy podatek wystąpi przy danej czynności, jak również jego wysokość zależą od rodzaju dokonywanej czynności, jak również innych czynników, które notariusz dokładnie wyjaśnia na spotkaniu z klientem.

Opłaty sądowe

Nadto w sytuacji, gdy akt notarialny zawiera w swej treści zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny zamieszcza w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, pobierając opłaty sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych, całkowitych kosztów tych czynności oraz możliwości zwolnienia od ponoszenia niektórych należności są udzielane przez notariusza bezpłatnie. W razie potrzeby prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź drogą mailową.